این گروه از مواد غذایی حاوی انرژی و پروتئین می باشد. اما ویتامین، آهن ، روی و کلسیم کافی ندارند. بنابراین باید به همراه گروه های دیگری از مواد غذایی مصرف شوند.
غلات کامل که دارای سبوس فراوانی می باشد ، با داشتن فیبر رژیمی در هضم مواد غذایی موثر است. اما باید توجه داشت که نباید زیاد مصرف شود. چرا که این ماده حاوی فیتات بوده و جـذب آهن ، روی و کلسیم موجود در سایر مواد غـذایی را کم می کند. برای کـاهش مقدار فیتات می توان از غلات به صورت جوانه اسـتفاده کرد مانند جوانه گندم، جوانه ماش و ...