لیبل بیومیل سرآل گندم به همراه شیر – گندم و شیر به همراه عسل